Next
Page: 2
Page: 1
4705 Town Centre Road Suite 201 Saginaw , MI 48604 (989) 799-2770 support@drmridha.com
fv‡jvevmvi ¶z`ªZg msMxZ n‡jv fv‡jv‡Z evm Kiv

AwZ mnR fv‡jvevmv bvgK b`x‡Z

Wze †`qv,

AwZ KwVb †mB fv‡jvevmv

RjUv‡K gy‡Q †djv

†Q‡j‡`i GKUv Kó mviv¶Y

jywK‡q _v‡K| Zv n‡jv †m Zvui

K‡ói K_v ¸‡jv KLbI ej‡Z

cv‡i bv|

†eu‡P _vK‡j Kó †c‡Z nq , Rxeb

Avb›`gq ZLwb hLb Kó¸‡jv

gayi Avb›` msMxZ †kvbvq|

Avgvi gv‡S Avwg nvwi‡q †h‡Z PvB

wbt¯^v_© Kv‡K e‡j Avgvi Rvbv

bvB|

gvbyl Zvui ARv‡š—B cÖwZw`b

e`jvq wKš‘ GB cwieZ©‡¼B †m

†ewk fq cvq|

Ac~b©Zvi gv‡SB Avwg c~Y© n‡Z

PvB| ü`q Avgvi f‡i Av‡Q Amxg

†Kv‡bv fv‡jvevmvq ZvB‡Zv †m_vq

Ac~Y©Zv bvB|

fv‡jvevmv GKUv Abyfe,

fv‡jvevmv KvD‡K †`qv hvq bv,

hw` bv MÖvnK Abyf‡ei Rvbvjv

Ly‡j MÖnY bv K‡i|

GB Rxeb mg~‡`ª †Zvgv‡K GKvB

mvuZvi KvU‡Z n‡e , †KD †Zvgv‡K

mvuZvi wkLv‡Z cv‡i wKš‘ †KD †Zvgvi

n‡q mvuZvi KvZ‡Z cvi‡ebv|

mZZv P‡j †M‡j AmZZv Av‡ó

c„‡ô †e‡a †d‡j|

Rxeb ¯^í¯’vqx engvb b`xi gZ,

ZvB `ytLUv‡K fvwm‡q w`‡q,

Avb›`‡Z †b‡P P‡jv|

Rb¥ Avi g„Z¨yi gv‡S †h †QvU

wP‡j‡KvVv, Zv‡K Avgiv Rxeb

ewj|

G‡mv Zv‡K Avgiv fwi‡q ivwL|

evsjv †KvUm
Page: 1

fq †c‡qvbv, KviY fq n‡jv

GKZv †fŠZ Abyf‚wZ|

†R‡M †R‡M †h ¯^cœ †`L‡Z Rv‡b bv

G my›`i Rxeb Mo‡Z cv‡i bv|

gyn~Z©jvwM fv‡jvev‡m hw` †Kvb

R‡b,

†m iwPj evm wPiKvj Ze gb e‡b|

Avwg Avgvi gv‡S jywK‡q AvwQ,

GKvKxZ¡ fz‡j †MwQ| fv‡jv AvwQ ,

Avb‡›` AvwQ, Avgvi mv‡_ Avwg

AvwQ|

mwZ¨Kvi A‡_© , gvbyl‡K c„w_ex‡K

Rvb‡Z Ges eyS‡Z n‡j, Pig

w`ª`ªZvi g‡a¨ †_‡KI Acvi

Avb‡›`i ¯^cœ †`L‡Z n‡e|

mKj Áv‡bi mKj Avuavi jywK‡q

_v‡K `qvi gv‡S

mKj wePvi gyw³ cvq Av‡cvlnxb

¶gvi gv‡S|

ev¯—eZv KwVb, wbi‡e MÖnY K‡i

Zv‡K mnR K‡i wb‡Z nq|

Avi cvi‡j nvuwmi Kj‡iv‡j fwi‡q

w`‡q Avb›` †c‡Z nq |

GK we›`y R‡ji gv‡S †`wL GK

gnv wmÜy‡K

GKwU evjyi KYvi gv‡S M‡o Zzwj

GK gnv‡`k‡K|

by Noor Chisti
Next
Next
evsjv †KvUm
fv‡jvevmvi ¶z`ªZg msMxZ n‡jv fv‡jv‡Z evm Kiv

AwZ mnR fv‡jvevmv bvgK b`x‡Z

Wze †`qv,

AwZ KwVb †mB fv‡jvevmv

RjUv‡K gy‡Q †djv

†Q‡j‡`i GKUv Kó mviv¶Y

jywK‡q _v‡K| Zv n‡jv †m Zvui

K‡ói K_v ¸‡jv KLbI ej‡Z

cv‡i bv|

†eu‡P _vK‡j Kó †c‡Z nq , Rxeb

Avb›`gq ZLwb hLb Kó¸‡jv

gayi Avb›` msMxZ †kvbvq|

Avgvi gv‡S Avwg nvwi‡q †h‡Z PvB

wbt¯^v_© Kv‡K e‡j Avgvi Rvbv

bvB|

gvbyl Zvui ARv‡š—B cÖwZw`b

e`jvq wKš‘ GB cwieZ©‡¼B †m

†ewk fq cvq|

Ac~b©Zvi gv‡SB Avwg c~Y© n‡Z

PvB| ü`q Avgvi f‡i Av‡Q Amxg

†Kv‡bv fv‡jvevmvq ZvB‡Zv †m_vq

Ac~Y©Zv bvB|

fv‡jvevmv GKUv Abyfe,

fv‡jvevmv KvD‡K †`qv hvq bv,

hw` bv MÖvnK Abyf‡ei Rvbvjv

Ly‡j MÖnY bv K‡i|

GB Rxeb mg~‡`ª †Zvgv‡K GKvB

mvuZvi KvU‡Z n‡e , †KD †Zvgv‡K

mvuZvi wkLv‡Z cv‡i wKš‘ †KD †Zvgvi

n‡q mvuZvi KvZ‡Z cvi‡ebv|

mZZv P‡j †M‡j AmZZv Av‡ó

c„‡ô †e‡a †d‡j|

Rxeb ¯^í¯’vqx engvb b`xi gZ,

ZvB `ytLUv‡K fvwm‡q w`‡q,

Avb›`‡Z †b‡P P‡jv|

Rb¥ Avi g„Z¨yi gv‡S †h †QvU

wP‡j‡KvVv, Zv‡K Avgiv Rxeb

ewj|

G‡mv Zv‡K Avgiv fwi‡q ivwL|

fq †c‡qvbv, KviY fq n‡jv

GKZv †fŠZ Abyf‚wZ|

†R‡M †R‡M †h ¯^cœ †`L‡Z Rv‡b bv

G my›`i Rxeb Mo‡Z cv‡i bv|

gyn~Z©jvwM fv‡jvev‡m hw` †Kvb

R‡b,

†m iwPj evm wPiKvj Ze gb e‡b|

Previous
Previous
Page: 1
Page: 4
Page: 3

Avwg Avgvi gv‡S jywK‡q AvwQ,

GKvKxZ¡ fz‡j †MwQ| fv‡jv AvwQ ,

Avb‡›` AvwQ, Avgvi mv‡_ Avwg

AvwQ|

mwZ¨Kvi A‡_© , gvbyl‡K c„w_ex‡K

Rvb‡Z Ges eyS‡Z n‡j, Pig

w`ª`ªZvi g‡a¨ †_‡KI Acvi

Avb‡›`i ¯^cœ †`L‡Z n‡e|

mKj Áv‡bi mKj Avuavi jywK‡q

_v‡K `qvi gv‡S

mKj wePvi gyw³ cvq Av‡cvlnxb

¶gvi gv‡S|

ev¯—eZv KwVb, wbi‡e MÖnY K‡i

Zv‡K mnR K‡i wb‡Z nq|

Avi cvi‡j nvuwmi Kj‡iv‡j fwi‡q

w`‡q Avb›` †c‡Z nq |

GK we›`y R‡ji gv‡S †`wL GK

gnv wmÜy‡K

GKwU evjyi KYvi gv‡S M‡o Zzwj

GK gnv‡`k‡K|

`ytL mB‡Z bv Rvb‡j fv‡jvevmv

hvq bv

mwZ¨Kv‡i fv‡jvevm‡j `ytL g‡b

nq bv|

Ac~b©Zv w`‡qB Avwg c~Y© n‡Z PvB

k~Y¨Zvi gv‡SB Avwg mKj wKQz

Lyu‡R cvB |

4705 Town Centre Road Suite 201 Saginaw , MI 48604 (989) 980-4879 support@drmridha.com
by Noor Chisti